Gyermekelhelyezés, Gyermektartás, Házastársi tartás, Vagyonközösség megszüntetése, Válóper - családjogi tanácsadás


Go to content

Munkadíjak

tartásdíj, gyermektartás, válóper, válás, bontóper, vagyonközösség, ügyvéd, kaposvár, marton

Kedves Látogató!

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 9. § (1)-(2) bekezdés szerint az ügyvédet a tevékenységéért megbízási díj és költségtérítés illeti meg. A 23. § (1) bekezdése szerint „
Az ügyvéd és a megbízó között a megbízás akkor jön létre, ha a felek megállapodtak a megbízás tartalmában, a megbízási díjban és az előrelátható költségekben. A felek költségátalány alkalmazását is kiköthetik. Az ügyvédi megbízási díj szabad megállapodás tárgya.” Ennek megfelelően egy előre kidolgozott elvek alapján működő és mindenkor személyreszabott, az Ön anyagi viszonyaihoz, személyi körülményeihez igazított mérték figyelembe vételével még az ügy intézésének megkezdése előtt ajánlatot teszek az ügyvédi munkadíjra és a várható költségekre. Az ajánlat kidolgozásakor figyelembe veszem az ügyértéket, az üggyel járó várható munkaterhet és felelősséget.

Ugyanakkor részletfizetési lehetőséget is biztosítok, sőt, ha indokolt akkor "
pro bono", azaz ingyenes-szívességi eljárásra is sor kerülhet.

Alapelvem, hogy munkadíj tisztességes, a feladatokkal arányos mértékű és ügyfeleim számára vállalható legyen.

A perköltségviselés Polgári Perrendtartás (1952. évi III. tv.) 78-81.§-aiba foglalt leglényegesebb – az ügyvédi munkadíjat is érintő - szabályai a következők:
A pernyertes fél költségeinek megfizetésére rendszerint a pervesztes felet kell kötelezni. A bíróság a perköltség összegét a fél által előadott és a szükséghez képest igazolt adatok figyelembevételével állapítja meg. A fél javára az általa felszámítottnál több perköltséget megállapítani nem lehet. Ha a fél a költségeket nem számította fel vagy nem igazolta, a bíróság a perköltséget a per egyéb adatai alapján hivatalból határozza meg. A költségek utólagos felszámításának helye nincs. Ha az alperes a perre okot nem adott, és a követelést az első tárgyaláson azonnal elismeri, az alperes költségében a felperest kell elmarasztalni. Az a fél, aki egyes perbeli cselekményeket sikertelenül végez, vagy egyes perbeli cselekményekkel indokolatlanul késedelmeskedik, avagy valamely határnapot vagy határidőt mulaszt, vagy más módon felesleges költségeket okoz, az ebből származó költségeinek megtérítését pernyertessége esetén sem igényelheti, illetőleg az ellenfél ebből eredő költségeinek megtérítésére a per eldöntésére való tekintet nélkül kötelezhető. Részleges pernyertesség esetében a bíróság a perköltség felől a pernyertesség arányának, valamint az egyes felek által előlegezett költségek összegének figyelembevételével határoz. Ha a pernyertesség és pervesztesség aránya, valamint az előlegezett költségek összege között nincsen számottevő különbség, a bíróság akként rendelkezik, hogy mindegyik fél maga viseli a saját költségét. Ha a per kártérítésre irányul, vagy egyéb olyan követelés iránt folyik, amelynek összegszerű megállapítása bírói mérlegeléstől függ, az ellenfelet akkor is kötelezni lehet a terhére megállapított marasztalási összegnek megfelelő perköltség megfizetésére, ha a bíróság a követelt összegnél kevesebbet ítélt ugyan meg, de a követelt összeg nem tekinthető nyilvánvalóan túlzottnak.

Főoldal | Házasság felbontása | Gyermekelhelyezés | Tartásdíj | Vagyonközösség | Kérdések-Válaszok | Ingyenes tanácsadás | Ügyvéd | Kapcsolat | Munkadíjak | Tájékoztató | Dokumentumok | Linkek | Értesítés | Site Map


Back to content | Back to main menu