Gyermekelhelyezés, Gyermektartás, Házastársi tartás, Vagyonközösség megszüntetése, Válóper - családjogi tanácsadás


Go to content

Házasság felbontása

tartásdíj, gyermektartás, válóper, válás, bontóper, vagyonközösség, ügyvéd, kaposvár, marton

Az érvényesen megkötött házasság megszűnhet: valamelyik házastárs, vagy a házastársak egyidejű halálával (amelyre hivatkozni halotti anyakönyvi bejegyzés, vagy pedig a bíróságnak a halál tényét megállapító, illetőleg holtnak nyilvánító jogerős határozata - mint közokirat - birtokában lehet), valamint bírósági felbontással, azaz a bíróság házasságot felbontó jogerős ítéletével.

A házasság megszűnéséről a házasságról, családról és a gyámságról szóló - többször módosított - 1952. évi IV. törvény (a továbbiakban: Csjt.) rendelkezik.

A házasságot a bíróság kizárólag valamelyik házastárs kérelmére (ún. "tényállásos bontás"), vagy a házastársak közösen benyújtott kérelme, egyező akaratnyilvánítása alapján (ún. "megegyezésen alapuló bontás") bonthatja fel.

Az a házastárs, aki a keresetet benyújtja, a felperes, míg az alperes a másik házastárs. Megegyezésen alapuló bontás esetén a házastársak döntik el, hogy ki legyen a perben a felperes, és ki az alperes.

A házasság felbontása közös megegyezéssel

A házasságot a bíróság bármelyik házastárs - illetőleg a házastársak közös - kérelmére felbontja, ha a házaséletük teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott. A házasság felbontásánál a közös kiskorú gyermek érdekét figyelembe kell venni. A házasélet teljes és helyrehozhatatlan megromlására utal a házastársaknak a házasság felbontására irányuló végleges elhatározáson alapuló, befolyásmentes, egyező akaratnyilvánítása.

Véglegesnek lehet tekinteni az elhatározást akkor, ha a házastársak a közös gyermek elhelyezése és tartása, a szülő és gyermek közötti kapcsolattartás, a házastársi tartás, a közös lakás használata, valamint - az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése kivételével - a házastársi közös vagyon megosztása kérdésében megegyeztek és egyezségüket a bíróság jóváhagyta. Véglegesnek lehet tekinteni az elhatározást akkor is, ha a házastársak között legalább 3 éve megszakadt az életközösség úgy, hogy külön lakásban élnek és igazolják azt is, hogy a közös gyermek elhelyezését, valamint tartását a gyermek érdekeinek megfelelően rendezték. A közös megegyezéssel lefolytatott bontóper jogerős befejezése után az egyezség megváltoztatását az egyezség jóváhagyásától számított két éven belül a bíróságtól csak akkor lehet kérni, ha az a felek kiskorú gyermekének érdekét szolgálja, illetve, ha a körülmények változása folytán a megállapodás valamelyik fél érdekét súlyosan sérti.

A házasság felbontása iránt a házastársnak a pert személyesen kell megindítania.

A válóper fontos szabályai:

A bíróság a válóper bármely szakában megkísérelheti a felek békítését. Ha a békítés eredményre vezet, a bíróság a válóper megszüntetéséről határoz, a perköltségben való marasztalást azonban mellőzi.

Ha a válóper első tárgyalásán a felek nem békülnek ki, egyes kivételektől eltekintve a bíróság a tárgyalást elhalasztja, egyben felhívja a feleket, hogy három hónapon belül írásban kérhetik az eljárás folytatását, ellenkező esetben a per megszűnik. A bíróság a válóper folytatására csak a kérelem benyújtását követő 30 nap eltelte után tűzhet határnapot.

Ha a felek a házasság felbontását a családjogi törvényben meghatározottak alapján ezt kérték, vagy a feleknek nincsen közös kiskorú gyermeke, a bíróság már az első tárgyaláson érdemben tárgyalja a válópert.

A bíróság a válóper során a szükséges bizonyítást hivatalból is elrendelheti. A válóper során egyes vallomástételi felmnentési okok nem érvényesülnek.

A válper során a bíróság a tárgyalás elhalasztása esetében a szükségeshez képest hivatalból is határoz ideiglenesen egyes kérdésekben, így a kiskorú gyermek elhelyezése, felügyeleti jogok korlátozás vagy bővítése, stb kérdésében.

Ha a válóper akár első, akár folytatólagos tárgyalását az alperes mulasztja el, a mulasztás következményeit nem lehet alkalmazni. A felperes mulasztása esetében a bíróság a válópert megszünteti. Az a felperes, akinek lakóhelye külföldön van, kérheti, hogy a bíróság a tárgyalást távollétében is tartsa meg.

Ha a válóper felperese – a fenti eseteket kivéve - az első tárgyaláson személyesen nem jelenik meg, a válópert meg kell szüntetni.

Főoldal | Házasság felbontása | Gyermekelhelyezés | Tartásdíj | Vagyonközösség | Kérdések-Válaszok | Ingyenes tanácsadás | Ügyvéd | Kapcsolat | Munkadíjak | Tájékoztató | Dokumentumok | Linkek | Értesítés | Site Map


Back to content | Back to main menu